توانمند سازی شرکت ها و ادارات- مرکز آموزشهای آزاد و توانمندسازی تخصصی زند

توانمندسازی شرکت ها و ادارات

آموزش برای مهارت ، مهارت برای اشتغال

در رشته های مختلف و تخصص های متفاوت

شامل آموزش مجموعه مهارت های مورد نیاز در بازار یا یک سازمان ویا شرکت می باشد که دانش پذیر این آموزشها را از سطوح ابتدایی تا پیشرفته خواهد دید. مجموع این آموزشها در نهایت کارجو را به فردی با مهارت های مورد نیاز یک شغل خاص تبدیل می نماید.
مجموع این آموزشها در چهار سطح ارائه می گردد.
  1. عمومی ( پایه ) شامل آموزشهای پایه اعم از فرهنگ کار ، فنی ، حرفه ای و عمومی سطح ۱که در ۱۱۰ساعت ارائه می گردد.
  2. عمومی ( سطح ۲) شامل آموزشهای مورد نیاز در فرهنگ کار ، فنی ، حرفه ای و عمومی سطح ۲ حدود ۱۹۵ساعت می باشد.
  3. متخصص ( داخلی ) شامل آموزش مهارتهای کار ، فنی ، حرفه ای ، زبان انگلیسی ،رفتار سازمانی توسط مدرسان متخصص در ۳۹۵ساعت صورت خواهد گرفت.
  4. متخصص ( بازار کار خارج ازکشور ) شامل :
  • زبان
  •  IELTS جنرال با نمره (۶)
  • ESP (ویژه زمینه شغلی آینده)
  • مهارت های فنی و حرفه ای متناسب با NOC کشور هدف
  • CRM
  • بسته کسب وکارهای مجازی
با توجه به اینکه یکی از مشکلات کارفرمایان دربکارگیری نیروهای انسانی مورد نیاز نداشتن مهارتهای فنی ، حرفه ای واخلاقی می باشد ودر راستای افزایش بهره وری وایجاد اشتغال پایدار موسسه آموزش عالی زند در نظر دارد مدل دانشگاه کارآفرین یا مهارت محوررا اجرا کند.
مخاطبان ما دراین مدل کارجوها، کارفرمایان ،کاریابیها ومدیران صنایع می باشند .البته کارجویانی که به دنبال کسب مهارت هستند (نه فقط مدرک دانشگاهی) دراولویت می باشند.
بدیهی است دانش پذیروکارجو بعد از گذراندن آموزشهای مورد نظردر این دوره  وکسب حد نصاب نمره موفق به اخذ گواهی معتبر به نام “زند کارت” می گردد وشانس بیشتری در بدست آوردن شغل پایدارخواهد داشت.
مدل دانشگاه کارآفرین برای افراد شاغل هم به منظورارتقاء بهره وری درکارخانجات ،شرکت ها وکارگاهها و افزایش طول مدت شاغلین با ایجاد مرکزآموزش جــوارکارگاه (با اخذ مجــوز ازسازمان فنی وحرفه ای) واحدهای مورد نیازرا در این زمینه آموزش می دهد.