ایمنی و بهداشت مسئولین- مرکز آموزشهای آزاد و توانمندسازی تخصصی زند

دوره های ایمنی و بهداشت موسسه آموزش عالی زند

 مورد تائید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

دریافت گواهینامه از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظتی فنی و بهداشت کار

مدرسان:  بازرسان اداره کار

دوره آموزش عمومی ایمنی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها

طول دوره : 

۴۰ ساعت

شرایط ثبت نام:

دارندگان مدارک دانشگاهی در رشته های مهندسی به جز مهندس کشاورزی و مهندسی کامپیوتر می توانند در این دوره شرکت نمایند.

 مکان برگزاری دوره:                                    

 مرکز آموزشهای آزاد و توانمندسازی تخصصی زند

دوره عمومی ایمنی و بهداشت کار (ویژه کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری)

طول دوره : 

۲۰ ساعت

شرایط ثبت نام:

مدیر عامل ها

 مکان برگزاری دوره:                                    

 مرکز آموزشهای آزاد و توانمندسازی تخصصی زند

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

طول دوره : 

۱۶ ساعت

شرایط ثبت نام:

افرادی در این دوره می توانند شرکت نمایند که دوره ی ۴۰ ساعته ی مسئولین ایمنی را گذرانده باشند.

 مکان برگزاری دوره:                                    

 مرکز آموزشهای آزاد و توانمندسازی تخصصی زند

دوره ایمنی و بهداشت کار (ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکاران)

طول دوره : 

۸ ساعت

شرایط ثبت نام:

کارگران

 مکان برگزاری دوره:                                    

 مرکز آموزشهای آزاد و توانمندسازی تخصصی زند